Search our publications

Year
Title
AuthorV.Ye. Semenuta


Institute of Radio Astronomy of NAS of Ukraine, 4 Krasnoznamennaya St., Kharkov 61002 Ukraine

5 Publications

( Show/Hide statistics )
Articles in Refereed Journals


1. D.M. Vavriv, V.A. Volkov, V.N. Bormotov, V.V. Vinogradov, R.V. Kozhin, B.V. Trush, A. Belikov and V.Ye. Semenuta: Millimeter-wave radars for environmental studies., Radio Physics and Radio Astronomy, Vol. 7, #2, pp.121-138 (2002) (in Russian)


Presentations on International Meetings


2. D.M. Vavriv, O.O. Bezvesilniy, A. Belikov, E.V. Bulakh, V.V. Vasyliev, V.V. Vinogradov, V.S. Vovchenko, V.A. Volkov, K.V. Gordeev, R.V. Kozhin, A.A. Kravtsov, A.P. Popov, S.S. Sekretarov, V.Ye. Semenuta, G.V. Solovyov, O.M. Suvid and L.V. Shevtsova: Development of MM-Wavelength Meteorological Radars at the Institute of Radio Astronomy of NAS of Ukraine, Proceedings of the First Ukrainian Conference "Electromagnetic Methods of Environmental Studies" (EMES-2012) (Kharkov, Ukraine, September 25-27, 2012), pp.77-82 (2012) (in Russian)

3. V.D. Naumenko, K. Schuenemann, V.Ye. Semenuta, D.M. Vavriv and V.A. Volkov: MM-wave transmitters using magnetrons with cold secondary-emission cathode., Proc. of MSMW’98 Symposium. Kharkov, Ukraine, September 15-17, pp.76-81 (1998)

4. V.D. Naumenko, K. Schuenemann, V.Ye. Semenuta, D.M. Vavriv and V.A. Volkov: 140 GHz Transmitters Using Magnetrons with Cold Secondary-Emission Cathode., Proc. of the 27-th European Microwave Conference, Israel (1997)

5. V.D. Naumenko, K. Schuenemann, V.Ye. Semenuta, D.M. Vavriv and V.A. Volkov: Transmitters based on magnetrons with cold secondary-emission cathode., Proc. of the 22-nd Int. Conf. on Infrared and Millimeter Waves, USA, pp.42-43 (1997)

Archive
Statistics