Search our publications

Year
Title
AuthorV.V. Ilyushin


Institute of Radio Astronomy of NAS of Ukraine, 4 Mystetstv St., Kharkov 61002 Ukraine

1 Publications

( Show/Hide statistics )
Articles in Refereed Journals


1. V.M. Tkachov, V.V. Zakharenko, Ia.Yu. Vasylieva, Yu.A. Tsarin, E.Y. Bannikova and V.V. Ilyushin: Using Grid-Technologies for Solving Problems in Radio Physics and Radio Astronomy, Radio Physics and Radio Astronomy, Vol. 18, #2, pp.176-188 (2013) (in Russian)

Archive
Statistics