Search our publications

Year
Title
AuthorV. Shevchenko


Institute of Radio Astronomy of NAS of Ukraine, 4 Krasnoznamennaya St., Kharkov 61002 Ukraine

1 Publications

( Show/Hide statistics )
Presentations on International Meetings


1. V.V. Zakharenko, C. Milostnaya, A.A. Konovalenko, G.V. Litvinenko, G. Fischer, J.-M. Greissmeier, P. Zarka, B.P. Ryabov, D.M. Vavriv, V.B. Ryabov, H.O. Rucker, P. Ravier, M. Sidorchuk, B. Cecconi, A. Coffre, L. Denis, C. Fabrice, R.V. Kozhin, D. Mukha, L. Pallier, J. Schneider, V. Shevchenko, V.V. Vinogradov, R. Weber and V. Nikolaenko: Ground-Based and Space Observations of Planetary Thunderstorm Activity, Proceedings of the Seventh International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'2010), 21-26 June 2010, Kharkov, Ukraine, pp.1 - 3 (2010)

Archive
Statistics