Search our publications

Year
Title
AuthorV. Zakharenko


Institute of Radio Astronomy of NAS of Ukraine, 4 Krasnoznamennaya St., Kharkov 61002 Ukraine

3 Publications

( Show/Hide statistics )
Articles in Refereed Journals


1. G.V. Litvinenko, V.E. Shaposhnikov, A.A. Konovalenko, V. Zakharenko, M. Panchenko, V.V. Dorovsky, A.I. Brazhenko, H.O. Rucker, V.V. Vinogradov and V.N. Melnik: Quasi-similar decameter emission features appearing in the solar and jovian dynamic spectra, Icarus, Vol. 272, pp.80-87 (2016)

2. V. Zakharenko, D.M. Vavriv, V.V. Vinogradov, R.V. Kozhin, A.A. Kravtsov, E.V. Bulakh, A.I. Kuzin and V.B. Ryabov: Digital receivers for low-frequency radio telescopes UTR-2, URAN, GURT, Journal of Astronomical Instrumentation (2016)


Presentations on International Meetings


3. V. Zakharenko, C. Milostnaya, A.A. Konovalenko, G.V. Litvinenko, G. Fischer, J.-M. Greissmeier, P. Zarka, B.P. Ryabov, D.M. Vavriv, V.B. Ryabov, H.O. Rucker, P. Ravier, M. Sidorchuk, B. Cecconi, A. Coffre, L. Denis, C. Fabrice, R.V. Kozhin, D. Mukha, L. Pallier, J. Schneider, V. Shevchenko, V.V. Vinogradov, R. Weber and V. Nikolaenko: Ground-Based and Space Observations of Planetary Thunderstorm Activity, Proceedings of the Seventh International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'2010), 21-26 June 2010, Kharkov, Ukraine, pp.1 - 3 (2010)

Archive
Statistics