Search our publications

Year
Title
AuthorS.A. Yermak


Institu te of Radio Astronomy of NAS of Ukraine, 4 Krasnoznamennaya St., Kharkov 61002 Ukraine

1 Publications

( Show/Hide statistics )
Articles in Refereed Journals


1. D.M. Vavriv, P.M. Kanilo, N.I. Rasyuk, A.V. Tymchik, V.N. Bormotov, K.V. Kostenko, A.V. Shevchenko, G.V. Solovyov, L.V. Shevtsova, S.A. Yermak and K. Schuenemann: Investigation of the coal dust combustion in the experimental microwave plasma burner, Promyshlennaya teplotekhnika, #2 (2007) (in Russian)

Archive
Statistics