Search our publications

Year
Title
AuthorL.V. Shevtsova


Institute of Radio Astronomy of NAS of Ukraine, 4 Krasnoznamennaya St., Kharkov 61002 Ukraine

4 Publications

( Show/Hide statistics )
Articles in Refereed Journals


1. D.M. Vavriv, P.M. Kanilo, N.I. Rasyuk, A.V. Tymchik, V.N. Bormotov, K.V. Kostenko, A.V. Shevchenko, G.V. Solovyov, L.V. Shevtsova, S.A. Yermak and K. Schuenemann: Investigation of the coal dust combustion in the experimental microwave plasma burner, Promyshlennaya teplotekhnika, #2 (2007) (in Russian)


Presentations on International Meetings


2. D.M. Vavriv, O.O. Bezvesilniy, A. Belikov, E.V. Bulakh, V.V. Vasyliev, V.V. Vinogradov, V.S. Vovchenko, V.A. Volkov, K.V. Gordeev, R.V. Kozhin, A.A. Kravtsov, A.P. Popov, S.S. Sekretarov, V.Ye. Semenuta, G.V. Solovyov, O.M. Suvid and L.V. Shevtsova: Development of MM-Wavelength Meteorological Radars at the Institute of Radio Astronomy of NAS of Ukraine, Proceedings of the First Ukrainian Conference "Electromagnetic Methods of Environmental Studies" (EMES-2012) (Kharkov, Ukraine, September 25-27, 2012), pp.77-82 (2012) (in Russian)

3. S.S. Sekretarov, D.M. Vavriv and L.V. Shevtsova: Slotted Waveguide Antenna Arrays for Airborne Radars, Proceedings of the 18th Int. Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON-2010). June 14-16, Vilnius, Lithuania, Vol. 1, pp.23-26 (2010)

4. V.A. Volkov, D.M. Vavriv, R.V. Kozhin, L.V. Shevtsova, Y.-H. Kim and H. Lee: A Ka-band, Magnetron Based, Scanning Radar for Airborne Applications, Proceedings of the 4th European Radar Conference, pp.186-189 (2007)

Archive
Statistics