Search our publications

Year
Title
Author
Investigation of the coal dust combustion in the experimental microwave plasma burner
Promyshlennaya teplotekhnika, #2 (2007) (in Russian)

D.M. Vavriv, P.M. Kanilo, N.I. Rasyuk, A.V. Tymchik, V.N. Bormotov, K.V. Kostenko, A.V. Shevchenko, G.V. Solovyov, L.V. Shevtsova, S.A. Yermak and K. Schuenemann

Archive
Statistics